Đóng

21/05/2019

Cách đọc bảng lương Nhật 2019

給与支給明細書 (きゅうよしきゅうめいさいしょ – Bảng kê chi tiết lương), thường ngoài số tiền được chuyển vào tài khoản tháng đó ra, còn rất nhiều khoản mục khác? Mọi người có đọc được hết nội dung đó không?

Hoặc mọi người có bao giờ thắc mắc là lương công ty ghi là 20 man thì thực tế mình nhận được bao nhiêu và sẽ bị khấu trừ bao nhiêu không?

bangluongchitietnhatban

Bảng lương chi tiết Nhật Bản 2019

① 「勤怠」(きんたい): Các số liệu liên quan tới số ngày, giờ làm việc của từng tháng

② 「支給」(しきゅう): Các khoản mà công ty trả cho bạn

③ 「控除」(こうじょ): Các khoản bạn bị khấu trừ khi nhận lương.

***Các bạn hãy tham khảo nội dung bên dưới để biết chi tiết hơn về các mục tính lương trên.

1.Về mục 勤怠 (きんたい)


Mục này gồm các số liệu liên quan tới số ngày, giờ làm việc của từng tháng, cụ thể:

 • 出勤日数 (しゅっきんにっすう)                          : Số ngày đi làm
 • 有給消化 (ゆうきゅうしょうか)                : Số ngày đã nghỉ phép
 • 有給残日数 (ゆうきゅうざんにっすう)              : Số ngày nghỉ phép còn lại
 • 欠勤日数 (けっきんにっすう)                             : Số ngày nghỉ không phép
 • 時間外労働時間 (じかんがいろうどうじかん)  : Thời gian làm ngoài giờ
 • 深夜残業時間 (しんやざんぎょうじかん)       : Thời gian làm ngoài giờ buổi đêm
 • 遅刻時間 (ちこくじかん)                                  : Thời gian đi muộn sau giờ làm
 • 早退時間 (そうたいじかん)                              : Thời gian về sớm hơn giờ làm

2.Về mục 支給 (しきゅう)


Mục này là mục các khoản mà công ty trả cho bạn, bao gồm:

 • 基本給 (きほんきゅう)                                        : Lương cơ bản
 • 役職手当 (やくしょくてあて)                     : Phụ cấp chức vụ
 • 住宅手当 (じゅうたくてあて)                         : Phụ cấp nhà ở
 • 家族手当 (かぞくてあて)                             : Phụ cấp người có gia đình
 • 時間外労働手当 (じかんがいろうどうてあて) : Phụ cấp làm ngoài giờ
 • 深夜労働手当 (しんやろうどうてあて)            : Phụ cấp làm ngoài giờ buổi đêm
 • 休日労働手当 (きゅうじつろうどうてあて)    : Phụ cấp làm ngày nghỉ

Về cơ bản, khi kí hợp đồng lao động, công ty thường quy định chi tiết về các khoản sẽ trả cho bạn khi bạn làm việc tại công ty, trong đó bao gồm 2 phần cơ bản là 基本給 (Lương cơ bản) và 諸手当 (các khoản phụ cấp)

– Lương cơ bản là khoản tiền lương cố định mà công ty trả cho bạn hàng tháng, và nó là cơ sở để tính các khoản tiền như bonus, tiền nghỉ việc (退職金).

Ví dụ: Lương của bạn là 22 man, các khoản phụ cấp khác thêm 4 man nữa, tổng cộng thu nhập chưa khấu trừ thuế và bảo hiểm là 26 man, nhưng Bonus hàng năm tương đương 2 tháng lương cơ bản, thì bonus bạn nhận được sẽ 22*2 là 44 man.

–  Các khoản phụ cấp là các khoản tiền mà công ty hỗ trợ thêm bạn về mặt đời sống (hỗ trợ gia đình, nhà ở,…), hoặc trả thêm do đặc thù công việc (phụ cấp chức vụ cho quản lý phân xưởng…), hoặc các khoản tiền phát sinh thêm biến động theo tháng (phụ cấp làm ngoài giờ,…)

Khoản tiền này sẽ biến động tùy thuộc vào chế độ của công ty (ví dụ một số công ty sẽ ko tính tiền làm ngoài giờ khi số giờ làm ngoài giờ dưới 30h, thường gặp đối với các công việc như sales, …, gọi là みなし残業), và phụ thuộc cả vào tình hình làm ăn của công ty nữa,..

Phần 支給 này sẽ được tính dựa trên số liệu thực tế về thời gian các bạn làm việc (勤怠)

3. Về mục 控除 (こうじょ)


Tuy nhiên, không phải bạn sẽ nhận được toàn bộ số tiền ở phần 支給, mà trước khi đến được tay bạn, nó sẽ bị khấu trừ đi 1 số khoản như sau:

 • 社会保険料 (しゃかいほけんりょう) : Bảo hiểm + hưu trí (bao gồm 健康保険料+厚生年金保険料+雇用保険料+介護保険料)
 • 所得税 (しょとくぜい)                       : Thuế thu nhập
 • 住民税 (じゅうみんぜい)                   : Thuế thị dân

社会保険 (しゃかいほけん – Bảo hiểm xã hội) bắt buộc phải tham gia, bao gồm các khoản:

 • 健康保険料 (けんこうほけんりょう – Bảo hiểm y tế): Phòng khi bạn gặp các vấn đề về sức khỏe sẽ được hỗ trợ chỉ phải trả 30% chi phí khám bệnh.
 • 厚生年金保険料 (こうせいねんきんほけんりょう – Bảo hiểm hưu trí) : Là khoản bảo hiểm để đảm bảo bạn sẽ nhận được 1 khoản trợ cấp khi nghỉ việc do đến tuổi già, hoặc tử vong/ mất khả năng làm việc.
 • 雇用保険料 (こようほけんりょう – Bảo hiểm lao động): Là khoản bảo hiểm để đảm bảo khi thất nghiệp hoặc trong quá trình nghỉ sinh/ nuôi con bạn sẽ nhận được khoản trợ cấp tương đương

Lưu ý:
Tiền bảo hiểm xã hội thường do công ty chi trả 50%, bạn chi trả 50% và thường tính dựa vào thu nhập của từng người. Đối với các bạn lương khoảng 20 man thì khoản tiền 社会保険 phải trả vào mức 2.5 ~2.7 man/ tháng, khá là cao.

所得税 (しょとくぜい)  : Là khoản thuế thu nhập bạn phải trả tương ứng với thu nhập tháng đó của mình.

住民税 (じゅうみんぜい) : Là khoản thuế thị dân bạn phải trả cho thành phố, khoản này được tính dựa trên thu nhập năm trước đó của bạn, chứ ko dựa trên thu nhập năm nay.

Vì thế, các bạn mới đi làm năm đầu thường khoản này rất thấp vì năm trước đó là sinh viên, thu nhập thấp, đến năm thứ 2 khoản này sẽ bị đội lên khá nhiều.

KHOẢN TIỀN MỌI NGƯỜI NHẬN VỀ SẼ LÀ 支給 trừ đi 控除.

Chi tiết cách tính khá phức tạp, các bạn có thể ước lượng là nếu lương 20 man thì về đến tay sau khi trừ các khoản chỉ còn tầm 17 man, lương 25 man thì về tay còn khoảng 21 man nhé!

(Nguồn: tomoni)